Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Żabki

  • Tematyka miesiąca
  • Plan współpracy z Rodzicami
  • Zabawy z językiem angielskim
  • Religia

Wychowawcy:

mgr Agnieszka Trębicka

Język angielski - mgr Aneta Rusin

Sala 9

 

     PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

      W GRUPIE 5– LATKÓW ŻABKI”

      W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CEL:

Współpraca rodziców z przedszkolem w celu tworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA:

-Zachęcanie rodziców do współpracy, współtworzenia pozytywnej atmosfery w przedszkolu,

-Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,

-Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci,

- Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,

- Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

- Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

- Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

- Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

- Poszukiwanie sponsorów i partnerów.

Organizacja spotkań z rodzicami:

*Zebranie organizacyjne ( IX)

*Spotkanie informacyjne ( w miarę potrzeb w ciągu roku)

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grupy

- Angażowanie w przygotowanie stroi, rekwizytów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

- Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

- Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, projekty edukacyjne, konkursy, kampanie społeczne itp.

- Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów.

 Współpraca nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych dzieci

- Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych

- Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalistami n terenie placówki: logopeda, pedagog, psycholog

Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych

- Organizowanie zajęć otwartych

- Konsultacje z nauczycielem:

- rozmowy indywidualne

- rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

Pedagogizacja rodziców – poszerzanie wiedzy n/t rozwoju i wychowania dzieci

- Prowadzenie kącika dla rodziców:

Fiszki informacyjne

Artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania

- Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów działalności dziecięcej:

Tablice pod salą

Sala zajęć

- Informowanie o postępach dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

- Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci (w miarę potrzeb w ciągu roku)

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych:

- Współudział rodziców w przygotowaniu imprez przedszkolnych

- Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym.

Warsztaty jesienne (X/XI)

Jasełka (XII)

Dzień Babci i Dziadka (I)

Bal karnawałowy (I/II)

Dzień Mamy i Taty (V)

Festyn rodzinny(VI)

Skip to content