Cała Polska czyta dzieciom - Przedszkolny Kącik Biblioteczny

Nazwa kampanii:

Kampania czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizator:

Fundacja „ABO XXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Cele:

 • Organizowanie głośnego czytania dzieciom jako najlepszej inwestycji w ich przyszłość;
 • Zmiana świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka;
 • Traktowanie wychowania dzieci przez rodziców jako swojego najważniejszego zadania życiowego;
 • Stworzenie osi działań kulturalnych – aktywizujących i łączących różne pokolenia oraz osoby różnych zawodów.
   

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek (…).
   

Adresaci kampanii:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rodzice i opiekunowie.
   

Koordynatorzy:

 • Beata Badura
 • Barbara Swoboda

English Special Days - ogólnopolski projekt edukacyjny

„English Special Days” – ogólnopolski projekt edukacyjny

Organizator:

Przedszkole Samorządowe w Grupie

Cele:

 • budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez
  wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy
  zajęć dni nietypowych;
 • poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
 • stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej
  dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,
  konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla
  danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste
  wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek
  opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
  ruchem, mimiką, gestami;

Adresaci: Dzieci w wieku przedszkolnym.

Koordynator:
Aneta Mossakowska
Magda Dziuba

Dwunastka pomaga

AKCJE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE

W ROKU SZKOLNYM 2021-2022

Nasi przedszkolacy uczestniczą w akcjach społecznych i charytatywnych aby uczyć się dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować.

Celem tych akcji jest uwrażliwiać na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych, nie mających wpływu na swój los …), integrować środowisko, uczyć empatii, większej wrażliwości na problemy innych, uczyć pokory wobec życia, wzbudzać poczucie własnej wartości  a przede wszystkim uświadomić, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

Koordynatorzy:

Barbara Swoboda, Angelika Hopfan

Lp.

Akacje charytatywne i społeczne

Termin

1.

„Odkręcona nakrętka” – gromadzenie nakrętek na szczytny cel – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Cały rok szkolny

2.

„Zbieramy zużyte baterie „– akcja ekologiczna.

Cały rok szkolny

3.

„Zbieramy kasztany” – akcja społeczna dla przemysłu farmaceutycznego.

Październik 2021

4.„Przedszkolaki pomagają zwierzętom” – akcja społeczna dla zwierząt ze schroniska.

Listopad 2021

5.

„Pomagamy ptakom zimą” – akcja ekologiczna.

Grudzień 2021 – Luty 2022

   

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Gramy zmysłami"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt „Gramy zmysłami”

Cele:
Głównym celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt „Gramy zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Zadania:
Październik – Sensoryczny spacer
Listopad – Sensoryczna matematyka
Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne
Styczeń – Wzrok
Luty – Slime/glut
Marzec – Sensoryczne kodowanie
Kwiecień – Smak i węch
Maj – Ścieżka sensoryczna

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

Koordynatorzy:
Katarzyna Cybula
Agnieszka Trębicka
Elżbieta Borowy

 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Mysia w Europie"

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mysia w Europie”

„Mysia w Europie” to projekt mający na celu:
– przybliżyć dziedzictwo cywilizacyjne Europy jak i wartość zabytkową niektórych obiektów;
– promować wartości europejskie;
– przybliżyć rolę obiektów w historii i kulturze europejskiej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Obszar IV
Dziecko:
wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej

Koordynatorzy:
Anna Żyguła
Mirosława Abramek
Jolanta Stolarska

 

Ogólnopolski Projekt "Razem przez 4 pory roku"

Projekt Edukacyjny „Razem przez 4 pory roku”

Cele:
Głównym celem projektu jest promowanie treści z zakresu edukacji
przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci.

Założeniem projektu jest stwarzanie możliwości poznania przez dziecko
poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie
zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej
i zabawy. Ponadto udział w projekcie przyczynia się do ćwiczenia koncentracji
uwagi, nauki współdziałania w grupie przedszkolnej i usprawniania motoryki
małej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Obszar IV
Dziecko:
posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Koordynatorzy:
Ewelina Domaszewicz
Barbara Swoboda
Beata Badura

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Eko Przedszkolaki"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Przedszkolaki”

Cele:
– wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych,
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych,
– kreatywne i twórcze działania nauczycieli i dzieci,
– promocja placówek przedszkolnych i żłobkowych,
– integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami i pomysłami.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Koordynatorzy:
Marta Czarnecka
Barbara Dmowska
Barbara Lachowicz
Barbara Rodziewicz

 

Działaj z imPETem!

Nazwa konkursu edukacyjnego:

Konkurs Edukacyjny „Działaj z imPETem”

Organizator:

Adliner Sp. z o.o

Cel konkursu:

Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET a także ich recyklingu.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi (…) życia (…) ludzi w środowisku
  przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody (…) 

Adresaci konkursu:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym
 • Rodzice i opiekunowie

Koordynatorzy:

 • Edyta Korepta
 • Elżbieta Borowy

Skip to content