Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

Rozkład nia

Nazwa kampanii:

Kampania czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizator:

Fundacja „ABO XXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Cele:

 • Organizowanie głośnego czytania dzieciom jako najlepszej inwestycji w ich przyszłość;
 • Zmiana świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka;
 • Traktowanie wychowania dzieci przez rodziców jako swojego najważniejszego zadania życiowego;
 • Stworzenie osi działań kulturalnych - aktywizujących i łączących różne pokolenia oraz osoby różnych zawodów.
   

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek (...).
   

Adresaci kampanii:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rodzice i opiekunowie.
   

Koordynatorzy:

 • Beata Badura
 • Barbara Swoboda

"English Special Days" - ogólnopolski projekt edukacyjny

Organizator:

Przedszkole Samorządowe w Grupie

Cele:

 • budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez
  wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy
  zajęć dni nietypowych;
 • poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
 • stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej
  dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,
  konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla
  danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste
  wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek
  opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
  ruchem, mimiką, gestami;

Adresaci: Dzieci w wieku przedszkolnym.

Koordynator:
Aneta Mossakowska

 

Nazwa programu:

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

Organizator:

Adliner Sp. z o.o.

Patronat Honorowy:

Polskie Towarzystwo Lekarskie, Instytut Matki i Dziecka

Cel główny:

 • Profilaktyka higieny jamy ustnej. 
 • Prawidłowe dbanie o zęby.

Cele szczegółowe:

 • Realizacja zajęć edukacyjnych.
 • Udział w konkursach.
 • Organizacja spotkań ze stomatologiem.

​​​

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar I

 • Dziecko (...) samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Adresaci programu:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie. 

Koordynatorzy:

 • Beata Badura
 • Jolanta Stolarska

AKCJE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE

W ROKU SZKOLNYM 2021-2022

Nasi przedszkolacy uczestniczą w akcjach społecznych i charytatywnych aby uczyć się dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować.

Celem tych akcji jest uwrażliwiać na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych, nie mających wpływu na swój los …), integrować środowisko, uczyć empatii, większej wrażliwości na problemy innych, uczyć pokory wobec życia, wzbudzać poczucie własnej wartości  a przede wszystkim uświadomić, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

Koordynatorzy:

Barbara Swoboda, Angelika Hopfan

Lp.

Akacje charytatywne i społeczne

Termin

1.

"Odkręcona nakrętka" – gromadzenie nakrętek na szczytny cel – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Cały rok szkolny

2.

"Zbieramy zużyte baterie "- akcja ekologiczna.

Cały rok szkolny

3.

"Zbieramy kasztany" – akcja społeczna dla przemysłu farmaceutycznego.

Październik 2021

4."Przedszkolaki pomagają zwierzętom" - akcja społeczna dla zwierząt ze schroniska.

Listopad 2021

5.

"Pomagamy ptakom zimą" – akcja ekologiczna.

Grudzień 2021 - Luty 2022

   

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja"

AUTORZY PROJEKTU: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka
Integrative Saturday School in Bristol

Cele:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.
 • Kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie
  z instytucjami i
  organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar II
Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • szanuje emocje swoje i innych osób;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

Adresaci:

Dzieci w wieku przedszkolnym.
Rodzice i opiekunowie.

Koordynatorzy:

Mirosława Abramek
Edyta Kern

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna Moc Bajek"

Cel główny:

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy
i wychowanie szczęśliwego człowieka
oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób
z
niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości:byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • Dziecko odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń (...);
 • Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek(...).

Adresaci kampanii:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym
 • Rodzice i opiekunowie

Koordynatorzy:

 • Marta Czarnecka
 • Anna Żyguła

 

Ogólnopolski Program Kraina Muzyki "Dźwięki Przyrody"

Cele:

 • Upowszechnienie edukacji muzycznej wśród dzieci i nauczycieli;
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata fauny i flory;
 • Przybliżenie wartościowej literatury muzycznej;
 • Popularyzowanie EKO stylu życia;
 • Kultywowanie polskich tradycji muzycznych;
 • Wymiana doświadczeń artystycznych, muzycznych, ekologicznych
  i florystycznych;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji muzycznej i przyrodniczej;
 • Nauka przez zabawę.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV
Dziecko:

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

Obszar II
Dziecko:

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Adresaci:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
  Rodzice i opiekunowie.

Koordynatorzy:

Barbara Dmowska
Dorota Bereźnicka

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Organizator:
Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

Cele:

 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
 • Rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
 • Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
 • Kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych
  i niepełnosprawnych
  ;
 • Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
 • Zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar II

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  Obszar IV
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
  Obszar III
 • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

  Adresaci:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.

Rodzice i opiekunowie

Koordynatorzy:

 • Ewelina Boroń
 • Agnieszka Trębicka

Nazwa konkursu edukacyjnego:

Konkurs Edukacyjny "Działaj z imPETem"

Organizator:

Adliner Sp. z o.o

Cel konkursu:

Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET a także ich recyklingu.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi (...) życia (...) ludzi w środowisku
  przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody (...) 

Adresaci konkursu:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym
 • Rodzice i opiekunowie

Koordynatorzy:

 • Edyta Korepta
 • Elżbieta Borowy

Skip to content