Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Rozkład nia

Nazwa kampanii:

Kampania czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizator:

Fundacja „ABO XXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Cele:

 • Organizowanie głośnego czytania dzieciom jako najlepszej inwestycji w ich przyszłość;
 • Zmiana świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka;
 • Traktowanie wychowania dzieci przez rodziców jako swojego najważniejszego zadania życiowego;
 • Stworzenie osi działań kulturalnych - aktywizujących i łączących różne pokolenia oraz osoby różnych zawodów.
   

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek (...).
   

Adresaci kampanii:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rodzice i opiekunowie.
   

Koordynatorzy:

 • mgr Beata Badura
 • mgr Barbara Rodziewicz
 • mgr Barbara Swoboda

 

Przedszkolny Kącik Biblioteczny

Organizator:

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Cele:

 • Stwarzanie dzieciom częstych kontaktów z literaturą.
 • Propagowanie czytelnictwa wśród rodziców - zachęcanie do głośnego czytania dzieciom.

 

Koordynatorzy:

 • mgr Ilona Wierzbowska - Pluta
 • mgr Elżbieta Tubacka

Nazwa programu:

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

Organizator:

Adliner Sp. z o.o.

Patronat Honorowy:

Polskie Towarzystwo Lekarskie, Instytut Matki i Dziecka

Cel główny:

 • Profilaktyka higieny jamy ustnej. 
 • Prawidłowe dbanie o zęby.

Cele szczegółowe:

 • Realizacja zajęć edukacyjnych.
 • Udział w konkursach.
 • Organizacja spotkań ze stomatologiem.

​​​

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar I

 • Dziecko (...) samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Adresaci programu:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie. 

Koordynatorzy:

 • mgr Dorota Bereźnicka
 • lic. Ewelina Pulit

AKCJE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE

W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

Nasi przedszkolacy uczestniczą w akcjach społecznych i charytatywnych aby uczyć się dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować.

Celem tych akcji jest uwrażliwiać na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych, nie mających wpływu na swój los …), integrować środowisko, uczyć empatii, większej wrażliwości na problemy innych, uczyć pokory wobec życia, wzbudzać poczucie własnej wartości  a przede wszystkim uświadomić, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

Koordynatorzy:

mgr Dorota Wieliczko, mgr Anna Zakrzewska, mgr Edyta Korepta

Lp.

Akacje charytatywne i społeczne

Termin

1.

 

"Odkręcona nakrętka" – gromadzenie nakrętek na szczytny cel – rehabilitacja Laury i Joasi oraz rodzeństwa Martyny i Kajetana

Cały rok szkolny

2.

"Zbieramy zużyte baterie "- akcja ekologiczna.

Cały rok szkolny

3.

"Zbieramy kasztany" – akcja społeczna dla przemysłu farmaceutycznego.

Październik 2019

4."Przedszkolaki pomagają zwierzętom" - akcja społeczna dla zwierząt ze schroniska.

Październik 2019

Maj 2020

5.

"Pomagamy ptakom zimą" – akcja ekologiczna.

Grudzień 2019 - Luty 2020

   

W naszym przedszkolu zaczęliśmy
wdrażać program innowacyjny
„Klucz do uczenia się”.

Od wielu lat jest on realizowany w Wielkiej Brytanii. Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności,
w dużym zakresie rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek
Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie
rozwiązują problemy
. Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność

i motywuje do dalszej pracy. 

Program ten zawiera 12 modułów tematycznych rozłożonych na 3 lata edukacji. Każdy z modułów składa się z 30 sesji, do których dołączone są pomoce dla 10 dzieci.Zakupiliśmy z budżetu przedszkola 2 moduły – Matematyka sensoryczna
1 i 2, które są aktualnie
wykorzystywane w pracy z dziećmi.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby uzyskać szersze informacje
na temat tego programu może je znaleźć na stronie internetowej: www.kluczdouczeniasie.pl

Koordynatorzy:

mgr Angelika Hopfan

mgr Mirosława Abramek

Zbiórka nakrętek organizowana jest dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki zebranym nakrętkom dzieci mogą częściej być uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych i sukcesywanie poprawiać stan swojego zdrowia.

Koordynatorzy:

mgr Agnieszka Trębicka

mgr Anna Żyguła

Nazwa programu:

Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!"

Organizator:

Firma Żywiec Zdrój S.A.

Cele główne:

 • Troska o zdrowy rozwój najmłodszych. 
 • Podkreślenie roli wody w codziennej diecie.
 • Wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

Cele szczegółowe:

 • Poznanie zasad zdrowego życia.
 • Poszerzenie wiedzy na temat roli wody w przyrodzie.
 • Poszerzenie wiedzy o właściwościach wody, jej zastosowaniu i sposobach oszczędzania.
 • Udział w konkursach.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi (...) życia (...) ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody (...).

Adresaci programu:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie. 

Koordynatorzy:

 • mgr Aneta Rusin
 • mgr Elżbieta Borowy
 • mgr Jolanta Stolarska

"Kto Ty jesteś? - Polak mały"- harmonogram działań w aspekcie kształtowania postaw patriotycznych

Cele:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 •  kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej,
 • kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja.
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm (moralnych i społecznych),
 • wzbogacanie wiedzy na temat historii Polski,

Metody realizacji: pogadanka, rozmowa kierowana, konkurs plastyczny, wycieczki, opieka nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

ZADANIA

CZAS REALIZACJI

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Knurowie

11 Listopada 2019

Konkurs plastyczny "Piękna nasza Polska cała"

Luty 2020

Wycieczka do Regionalnej Izby Pamięci

Maj 2020

 

Skip to content