Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Rozkład nia

Nazwa kampanii:

Kampania czytania „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizator:

Fundacja „ABO XXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Cele:

 • Organizowanie głośnego czytania dzieciom jako najlepszej inwestycji w ich przyszłość;
 • Zmiana świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka;
 • Traktowanie wychowania dzieci przez rodziców jako swojego najważniejszego zadania życiowego;
 • Stworzenie osi działań kulturalnych - aktywizujących i łączących różne pokolenia oraz osoby różnych zawodów.
   

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek (...).
   

Adresaci kampanii:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rodzice i opiekunowie.
   

Koordynatorzy:

 • mgr Beata Badura
 • mgr Barbara Swoboda

Nazwa programu:

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

Organizator:

Adliner Sp. z o.o.

Patronat Honorowy:

Polskie Towarzystwo Lekarskie, Instytut Matki i Dziecka

Cel główny:

 • Profilaktyka higieny jamy ustnej. 
 • Prawidłowe dbanie o zęby.

Cele szczegółowe:

 • Realizacja zajęć edukacyjnych.
 • Udział w konkursach.
 • Organizacja spotkań ze stomatologiem.

​​​

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar I

 • Dziecko (...) samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Adresaci programu:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie. 

Koordynatorzy:

 • mgr Dorota Bereźnicka
 • lic. Ewelina Pulit

AKCJE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE

W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

Nasi przedszkolacy uczestniczą w akcjach społecznych i charytatywnych aby uczyć się dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować.

Celem tych akcji jest uwrażliwiać na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych, nie mających wpływu na swój los …), integrować środowisko, uczyć empatii, większej wrażliwości na problemy innych, uczyć pokory wobec życia, wzbudzać poczucie własnej wartości  a przede wszystkim uświadomić, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

Koordynatorzy:

mgr Dorota Wieliczko, mgr Anna Zakrzewska, mgr Edyta Korepta

Lp.

Akacje charytatywne i społeczne

Termin

1.

"Odkręcona nakrętka" – gromadzenie nakrętek na szczytny cel – rehabilitacja Laury i Joasi oraz rodzeństwa Martyny i Kajetana

Cały rok szkolny

2.

"Zbieramy zużyte baterie "- akcja ekologiczna.

Cały rok szkolny

3.

"Zbieramy kasztany" – akcja społeczna dla przemysłu farmaceutycznego.

Październik 2020

4."Przedszkolaki pomagają zwierzętom" - akcja społeczna dla zwierząt ze schroniska.

Maj 2021

5.

"Pomagamy ptakom zimą" – akcja ekologiczna.

Grudzień 2020 - Luty 2021

   

W naszym przedszkolu zaczęliśmy
wdrażać program innowacyjny
„Klucz do uczenia się”.

Od wielu lat jest on realizowany w Wielkiej Brytanii. Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności,
w dużym zakresie rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek
Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie
rozwiązują problemy
. Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność

i motywuje do dalszej pracy. 

Program ten zawiera 12 modułów tematycznych rozłożonych na 3 lata edukacji. Każdy z modułów składa się z 30 sesji, do których dołączone są pomoce dla 10 dzieci.Zakupiliśmy z budżetu przedszkola 2 moduły – Matematyka sensoryczna
1 i 2, które są aktualnie
wykorzystywane w pracy z dziećmi.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby uzyskać szersze informacje
na temat tego programu może je znaleźć na stronie internetowej: www.kluczdouczeniasie.pl

Koordynator:

mgr Mirosława Abramek

Zbiórka nakrętek organizowana jest dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki zebranym nakrętkom dzieci mogą częściej być uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych i sukcesywanie poprawiać stan swojego zdrowia.

Koordynatorzy:

mgr Agnieszka Trębicka

mgr Anna Żyguła

Nazwa programu:

Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!"

Organizator:

Firma Żywiec Zdrój S.A.

Cele główne:

 • Troska o zdrowy rozwój najmłodszych. 
 • Podkreślenie roli wody w codziennej diecie.
 • Wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

Cele szczegółowe:

 • Poznanie zasad zdrowego życia.
 • Poszerzenie wiedzy na temat roli wody w przyrodzie.
 • Poszerzenie wiedzy o właściwościach wody, jej zastosowaniu i sposobach oszczędzania.
 • Udział w konkursach.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar IV

 • Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi (...) życia (...) ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody (...).

Adresaci programu:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie. 

Koordynatorzy:

 • mgr Aneta Rusin
 • mgr Elżbieta Borowy
 • mgr Jolanta Stolarska

"Kto Ty jesteś? - Polak mały"- harmonogram działań w aspekcie kształtowania postaw patriotycznych

Cele:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 •  kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej,
 • kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja.
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm (moralnych i społecznych),
 • wzbogacanie wiedzy na temat historii Polski,

Metody realizacji: pogadanka, rozmowa kierowana, konkurs plastyczny, wycieczki, opieka nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:

1)Konkurs plastyczny:
"Piękna nasza Polska cała" - maj
2021

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

     Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni, przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.

Koordynator: mgr Monika Kocjan

 

Nazwa programu: „Czyściochowe Przedszkole”

Organizator: firma Rossmann w ramach projektu „Rossnę! Junior”

Cele ogólne:

 • kształtowanie samodzielności higienicznej dzieci,
 • budowanie właściwych nawyków higienicznych,
 • rozwijanie aktywności poznawczej.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,
 • wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością,
 • poznawanie podstawowych zasad higieny,
 • nabywanie nawyków prozdrowotnych.

Dzieci realizując program będą:

 • wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,
 • rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk w określonych sytuacjach,
 • wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,
 • rozumiały niektóre powody dbania o zdrowie.

Bloki tematyczne w ramach programu:

 • czystość rąk,
 • kąpiel,
 • korzystanie z toalety,
 • higiena nosa,
 • ochrona skóry,
 • mycie zębów.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar I

 • Dziecko (…) samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Adresaci projektu:

 • dzieci 5-letnie,
 • rodzice i opiekunowie.

Koordynator: Anna Żyguła

  

Klub Zdrowego Przedszkolaka - ogólnopolski program promujący zdrowie

Cel główny: Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Cele szczegółowe:

 • zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców,warzyw oraz mleka w diecie dzieci,
 • podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody,
 • zachęcanie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
 • nauczanie dzieci prawidłowego mycia rąk,
 • budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk,
 • zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych,
 • rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia.

  Koordynator: mgr Agnieszka Trębicka

Skip to content