Pomoc psychologiczna, pedagogiczna

Pedagog - prowadzi badania diagnostyczne dotyczące indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  dzieci. Udziela porad i konsultacji  dla rodziców i nauczycieli. Obserwuje dzieci, współpracuje z wychowawcami, psychologiem i logopedą. Prowadzi zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla grup oraz specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczestniczy w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PEDAGOG (TERAPEUTA PEDAGOGICZNY) 

 (pok. przy s. 32)

piątek: 9:30 - 11:30

Psycholog - obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli oraz rodziców, udzielając im wskazówek i porad w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i właściwego myślenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i zainteresowanych rodziców.
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułami:
zamiast_klapsow.pdf
_0_krokow_by_stac_sie_lepszym_rodzicem.pdf
bezpieczenstwo_dzieci_online.pdf

Psycholog:

mgr Magdalena Mosiądz

pok. 37

wtorek: 11:30 - 17:00

Logopeda - przeprowadza badania mowy i słuchu u dzieci 3, 4 i 5- letnich. Opracowuje diagnozy dla poszczególnych dzieci oraz prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka. Opracowuje dla nauczycieli i dzieci młodszych przykładowe zabawy usprawniające aparat mowy. Prowadzi konsultacje, warsztaty dla rodziców.

Logopeda: 

mgr Anna Żyguła (pok. 39)

poniedziałek 8:00 - 13:00

wtorek 8:00 - 11:00

środa 8:00 - 15:00

czwartek 8:00 – 13:00

Adres e-mail: aniaczek696@op.pl

A TAK BAWILIŚMY SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU
- CHWILE WSPOMNIENIA
 heart

                                                   

Z UTĘSKNIENIEM CZEKAM NA DALSZE NASZE ZABAWY heart 

Baza instytucji interwencyjnych i pomocowych

Lokalne instytucje interwencyjno- pomocowe:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Kosmonautów 5a
44 - 194 Knurów
tel (32) 235 14 76
e-mail: poradniaknurow@wp.pl
strona: pppknurow.pl

 

Celem jej działania jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży we współpracy z ich środowiskiem rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje  się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problemami dotyczącymi zaburzeń zachowania i emocji. Wspomaga rodzinę w jej funkcji wychowawczej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt Interwencji Kryzysowej
 

ul. Koziełka 2

44-190 Knurów

tel(032) 335 50 11,
e-mail: ops@knurow.pl

 

 

Celem pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest doraźna (natychmiastowa), krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Podejmowane przez punkt działania mają na celu pomoc osobom mającym trudności w egzekwowaniu swoich praw, zapewnienie im dostępu do najwłaściwszych form pomocy i leczenia, usamodzielnienie i powrót poszczególnych osób do rodzin i własnego środowiska.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
 

ul. Koziełka 2

44-190 Knurów

tel(032) 335 50 00,
e-mail: ops@knurow.pl

 

 

Celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Ponadto zadaniem ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Zygmunta Starego 17
44 - 100 Gliwice

tel. (32) 332 66 16
e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

www.pcpr-gliwice.pl

 

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starym, chorym i niepełnosprawnym

 

Ogólnopolskie Telefony

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

 

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

800 100 100 – helpline.org.pl

 

Zadzwoń lub napisz do Zespołu helpline.org.pl jeśli korzystasz z Internetu i telefonu komórkowego i dzieje się coś co Cię niepokoi, np. ktoś bez Twojej zgody rozsyła Twoje

zdjęcia, czy ktoś obraża Cię w Internecie. Możesz tam zadzwonić również wtedy, gdy masz obawy, że zbyt często korzystasz z telefonu lub internetu. Telefon jest czynny od

poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 (połączenie bezpłatne). W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl

Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.

 

Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon

116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). www.zaginieni.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

801 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np.

jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

Pedagog specjalny - Odpowiednik nauczyciela szkoły specjalnej w szkole ogólnodostępnej.

Pedagodzy specjalni będą zatrudniani w niebędących specjalnymi: ● przedszkolach, ● szkołach podstawowych, ● liceach ogólnokształcących, ● technikach, ● branżowych szkołach I stopnia, ● szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, ● zespołach, w skład których wchodzi przedszkole lub ww. szkoły

Zadania pedagoga specjalnego - Projekt rozporządzenia:

1) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

 - Zapewnienie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności.

- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: ● mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, ● przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

2) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

 - Zapewnienie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności.

- Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

3) Współpraca z zespołem w opracowaniu i realizacji IPETu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

- Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. ● Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem. ● Dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych. ● Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

5) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom.

6) Organizacja i udzielanie PPP

 - w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem - w ramach zajęć z PPP - na podstawie rozpoznania, opinii itd.

7) Współpraca z innymi podmiotami

  • Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. ● Placówkami doskonalenia nauczycieli. ● Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami. ● Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. ● Dyrektorem. ● Pracownikiem socjalnym. ● Asystentem rodziny

8) Przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań.

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Marta Czarnecka
(pok. przy s.32)

wtorek: 8:30 - 13:30
czwartek: 8:30 - 13:00

Adres e - mail:

marta.czarnecka_pm12@wp.pl

Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu i uczeniu się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój. To cel nadrzędny kolejnego projektu realizowanego w naszym przedszkolu w formie innowacji pedagogicznej. Będzie on dotyczył dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną które uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno - kompensacyjne.
 
 
Trening Umiejętności Społecznych - w ramach przygotowań do Tygodnia Uczniowskiej Supermocy podczas zajęć korkcyjno - kompensacyjnych powstała wspólna makieta Superbohatera która posłuży nam jako jeden z potrzebnych rekwizytów. Kolejnym ciekawym zadaniem było stworzenie własnych awatarów za pomocą aplikacji Avatarmeker i Jamboard i określanie ich supermocy 🙂
 
 
 
Skip to content