Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka
w Knurowie

Dzwoneczki - sala 30                                     

 Wychowawcy: mgr Barbara Swoboda
                            mgr Ewelina Domaszewicz
                                        Język angielski - mgr Magda Dziuba

TEMATYKA NA MIESIĄC STYCZEŃ

1. CZY MOŻNA COFNĄĆ CZAS?

2. KTO JEST KUCHARZEM DLA LEŚNYCH ZWIERZĄT?

3. KTO TO TAKI MAMA MAMY, TATA TATY?

4. DLACZEGO PEWIEN CZWARTEK JEST TŁUSTY?

 

 PROSZĘ O ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WIADOMOŚCIAMI ZAMIESZCZANYMI PRZED NASZĄ SALĄ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY.     

NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEM ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA  

                                                  basiek69@onet.pl

                                   

         

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 w grupie DZWONECZKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Cele szczegółowe:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Zadania

Sposób realizacji

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

 • Informacje organizacyjne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, drogą mailową

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

 • Spotkania indywidualne w miarę potrzeb.

Współpraca   z

rodzicami

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców na bieżąco
  o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne - kontakt mailowy

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola oraz zachęcanie
  do udziału w akcjach charytatywnych.

 Pedagogizacja rodziców

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco, o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa a także z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

 

 

 

 

     

Dzwoneczki

Skip to content