Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

     DZWONECZKI

Dzwoneczki - sala 8                                      

 Wychowawcy: mgr Barbara Swoboda
mgr Barbara Dmowska

                                                                        

                                         Język angielski - mgr Aneta Mossakowska

TEMATYKA NA MIESIĄC MAJ

1."KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!"

2. NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

3. ZABAWY Z MAMĄ I   TATĄ.

4. WYCIECZKA DO ZOO.

 

PROSZĘ O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WIADOMOŚCIAMI ZAMIESZCZANYMI PRZED NASZĄ SALĄ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY.     

NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEM ZA POŚREDNICTWEM MAILA  

                                                  basiek69@onet.pl

                                   

         

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 w grupie DZWONECZKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Cele szczegółowe:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Zadania

Sposób realizacji

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

 • Informacje organizacyjne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, drogą mailową

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

 • Spotkania indywidualne w miarę potrzeb.

Współpraca   z

rodzicami

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców na bieżąco
  o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne - kontakt mailowy

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola oraz zachęcanie
  do udziału w akcjach charytatywnych.

 Pedagogizacja rodziców

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco, o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa a także z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

 

 

Dzwoneczki

Skip to content